Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 121 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 2, ал. 1, т. 21, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

            Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като клуб, на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.1724.1.1, разположен на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.1724.1, с площ на самостоятелния обект 35,00 кв. м., с предназначение за търговска дейност, с административен адрес гр. Русе, пл. „Хан Аспарух” №27, ет. 1 предмет на АПОС №6827 от 28.11.2012 г., с начална тръжна месечна наемна цена – 20,00 лв. (Двадесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)