Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1210 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, предл. първо във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и заявление с вх. №УТ-17-54/12.09.2022г. от Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява ПУП – План за улична регулация от о.т. 10630 до нов о. т. 10857, изменение на кв. 1000 и 1003, план за регулация на V-1472-за паркинг и изменение на план за регулация на УПИ IV-1471-за инж. техн. инфраструктура в кв. 1000, Източна промишлена зона по плана на гр. Русе, както следва:

  • Създава се нова улична ос от о.т. 10630 до нови 20 бр. о.т. с номера: 10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843, 10844, 10845, 1084710848, 10849, 10850, 10851, 10852, 140853, 10854, 10855, 10856 и 10857, последната разположена на бел. „Тутракан“ с габарит 13 м до о.т. 10849 и 11,5 м до края на уличната регулация;
  • Създава се връзка между о.т. 1001 и о.т. 10845 през о.т. 10846;
  • Със създаването на уличната регулация от о.т. 10630 до о.т. 10857 се променят границите на ПИ 63427.8.776 – публична общинска собственост, като същият получава проектен идентификатор 63427.8.1476. Заличава се ПИ 63427.8.761 – частна общинска собственост, което налага промяна на регулационните граници на кв. 11003 от Източна промишлена зона – Русе;
  • С плана за регулация се създава нов УПИ V-1472-за паркинг за ПИ с проектен идентификатор 63427.8.1472, съгласно скица-проект №15-1035333-07.09.2022 г. от СГКК – Русе;
  • С изменение на плана за регулация се изменят регулационните граници на кв. 1000 по плана на гр. Русе и УПИ IV-1471-за инж. техн. инфраструктура, съгласно скица-проект №15-1035333-07.09.2022 г. от СГКК – Русе;

Обявление за решението да се изпрати за обнародване в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)