Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1210 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС §8, ал. 2, т. 1 и ал. 3, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, одобрена със Заповед №2426/18.10.2000 г. на Кмета на Община Русе, Протокол №40/14.05.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Да се придадат 0,03 кв.м., 1,78 кв.м. и 10,58 кв.м., представляващи общо 12,39 кв.м. по дворищна регулация от общинския поземлен имот с идентификатор 63427.3.150 към поземлен имот с идентификатор 63427.3.151 /УПИ II -208/ в кв. ЗПЗ  по плана на град Русе, собственост на заявителя, на стойност 631,00 лева (шестстотин тридесет и един лева), без данъци и такси.
  2. Обявява придаваеми терени от 0,29 кв.м. и 9,55 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.3.300 – бул. „Трети март“, град Русе за частна общинска собственост, като същите да се придадат към поземлен имот с идентификатор 63427.3.151 /УПИ II -208/ в кв. ЗПЗ по плана на град Русе, собственост на „Буламмас“ ЕООД, ЕИК 203012757, на стойност 248,00 лева (двеста четиридесет и осем лева), без данъци и такси.
  3. Да се придадат 8,71 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.3.151 /УПИ II -208/ в кв. ЗПЗ по плана на град Русе, собственост на „Буламмас“ ЕООД, ЕИК 203012757, към общинските поземлени имоти с идентификатори 63427.3.150, отреден за паркинг и 63427.3.300 – бул. „Трети март“, на стойност 310,00 лева (триста и десет лева), без данъци и такси,

и доплащане от „Буламмас“ ЕООД, ЕИК 203012757 на Община Русе цена в размер на 569,00 лв. (петстотин шестдесет и девет лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на насрещните вземания на Община Русе и „Буламмас“ ЕООД, ЕИК 203012757 до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)