Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1211 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и заявления с вх. №УТ-16-54/21.10.2022 г. и №30-1077-2#1/06.12.2022 г. от „Кондоравто“ ООД чрез пълномощник Иван Стоилов Радулов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – трасе на 2 бр. ел. кабел за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 63427.10.1806 в м. „Арнаут дере“, землище на гр. Русе към електропреносната мрежа на „ЕРП Север“ АД през следните имоти: ПИ 63427.10.1023 /общинска публична собственост/ и ПИ 63427.10.1881 /държавна публична собственост/ с НТП „За второстепенна улица“. по първи вариант на трасе.
  2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)