Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1211 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №42/25.07.2019 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1700/07.06.2019 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.10.1917 в кв. 160 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, Общинският съвет реши:

  1. Обявява придаваем терен от 30 кв.м. по улична регулация от ПИ с идентификатор 63427.10.1078 – ул. „Върбица“, кв. „Средна кула“, град Русе, придаван към УПИ IX-1917 в кв. 160, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-1700/07.06.2019 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
  2. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 30 кв.м. по улична регулация от поземлен имот с идентификатор 63427.10.1078 – ул. „Върбица“, кв. „Средна кула“, град Русе, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-1700/07.06.2019 г. на Кмета на Община Русе, приобщен към УПИ IX-1917 в кв. 160 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе на Николай Василев Петков, след заплащане на Община Русе цена в размер на 605,00 лева (шестстотин и пет лева) и дължимите данъци и такси.
  3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)