Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1211

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема следното изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
§ 1. В член 25 приема следната редакция: „Прекратяването на пълномощията на общинския съветник, както и полагането на клетва от избрания на негово място общински съветник, става при условията и реда на чл. 30, ал. 4 – 10 от ЗМСМА.”
§ 2. Създава нова алинея 2 в член 125 със следния текст:
„Когато при отсъствие от общината кметът не е определил със заповед заместник-кмет, който го замества до неговото завръщане, това става с решение на общинския съвет.”
§ 3. Досегашната алинея 2 става алинея 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)