Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1212 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, с цел прилагане на регулацията, одобрена със Заповед №РД-01-1489/23.05.2019 г. на Кмета на Община Русе, Протокол №42/25.07.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Обявява придаваем терен от 57 кв.м. по улична регулация, заключен между ПИ №802.1458 – ул. „Огоста“ и ПИ №802.1459 – ул. „Дунав“, село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, придаван към УПИ II-995 в кв. 92, съобразно предвижданията на ПУП-ПР, одобрен със Заповед №РД-01-1489/23.05.2019 г. на Кмета на Община Русе, за частна общинска собственост.
  2. Да се придадат 57 кв.м. по улична регулация, заключени между общинските ПИ №802.1458 – ул. „Огоста“ и ПИ №802.1459 – ул. „Дунав“ към УПИ II-995 в кв. 92 по плана на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, собственост на Ценка Великова Спасова, на стойност 360,00 лева (триста и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.
  3. Да се придадат 22 кв.м. от УПИ II-995 в кв. 92 по плана на село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, Община Русе, собственост на Ценка Великова Спасова, към ПИ №802.1459 – ул. „Дунав“ в кв. 92, собственост на Община Русе, на стойност 122,00 лева (сто двадесет и два лева), без дължими данъци и такси,

и доплащане от Ценка Великова Спасова на Община Русе цена в размер на 238,00 лева (двеста тридесет и осем лева) и дължимите данъци и такси, съобразно правилата на данъчното законодателство, след погасяване на цените на прехвърляните имоти по т. 2 и т. 3 до размера на по-малката.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)