Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1212

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1212
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

                    На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.35, ал.1, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 70/02.11.2006г. на Комисията по общинска собственост и искане  вх.№ ОС22/7/15.09.2006г. от Пламен Атанасов Владимиров от гр.Русе, Общинският съвет   реши:

                    1. Дава съгласие за прекратяване  на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от съсобственика Пламен Атанасов Владимиров, в имот по ул.”Св.Петка” № 11 в гр.Русе, представляващ 120/601 кв.м. ид.части от ПИ 1099, с площ 601 кв.м., на стойност 9 600  лв.  Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Пламен Атанасов Владимиров.
                    2.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор, съгласно решението на Общинския съвет.