Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1213 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Протокол № 21/17.09.2014 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото” до ПИ 503.2426 в местност „Дрибак 4,5”, землище на с. Николово и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа.
Решението може да се оспори в 30 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)