Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1213 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 214, т.1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ и искане с №УT-27-87 от 24.08.2022 г., от ЕТ „Атанасов- Атанас Атанасов“, представлявано от Атанас Панайотов Атанасов, чрез упълномощено лице- Цветелина Терзиева с Пълномощно №4367 от 05.05.2022 г. от Нотариус с Рег. №217, Общински съвет – Русе реши:

  1. Отказва да одобри задание за проектиране Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе, както и План за регулация (ПР) за същия имот.
  2. Отказва издаването на разрешение за изработването на проектиране ПУП- ПЗ и ПР на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе.

МОТИВИ:

С искане с вх. №УT-27-87 от 24.08.2022 г., ЕТ „Атанасов- Атанас Атанасов“, представлявано от Атанас Панайотов Атанасов, административният орган е сезиран за искане за разрешаване изработването на ПУП- План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.183.13 находящ се в местност „Над линията“, землището на гр. Русе, община Русе.

Инвестиционното намерение на Възложителя предвижда имотът да бъде отреден за паркинг като съответно бъде използван като такъв. С писмо с Наш изх. №30-5899-6 от 08.09.2022 г. са дадени указания на Възложителя да съобрази заданието и приложената скица- предложение с чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата (ЗП), да отрази вярно предвидената с ОУПО- Русе устройствена зона за имота както и да предвиди в заданието бъдещото изработване на парцеларен план за пътна връзка както и комуникационно- транспортен план, предвид факта, че имотът се разполага в непосредствена близост до първокласен път I-5 E85- част от Републиканска пътна мрежа. Видно от отбелязване в административната преписка, указателното писмо е получено на 15.09.2022 г. В указания 30 (тридесет) дневен срок, в деловодната система е постъпило искане с Наш вх. №30-5899-6#1 от 05.10.2022 г., от което е видно неизпълнение на дадените указания с писмо №30-5899-6 от 08.09.2022 г. от оправомощения Главен архитект на Община Русе.

С писмо с изх. №30-5899-7 от 24.10.2022 г. от оправомощения Главен архитект на Община Русе отново са дадени указания на Възложителя да коригира Заданието си за проектиране като предвиди изработването на ПУП- План за застрояване (ПУП-ПЗ), а не ПУП- План за регулация (ПУП-ПР), да предвиди в заданието бъдещото изработване на парцеларен план за пътна връзка както и комуникационно- транспортен план, предвид факта, че имотът се разполага в непосредствена близост до първокласен път I-5 E85- част от Републиканска пътна мрежа, да спази изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗП както и да спази изискуемите сервитути съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Видно от отбелязване в административната преписка, указателното писмо е получено на 27.10.2022 г. В указания 30 (тридесет) дневен срок, изтекъл на 28.11.2022 г., в деловодната система на Община Русе не е постъпвало искане от Възложителя, поради което не е налице изпълнение на дадените указания.

Във връзка с гореизложеното компетентният орган не може да се произнесе с административен акт с положително за адресата му съдържание, поради което следва да бъде постановен отказ за одобряване на визирания ПУП по искане с вх. №УT-27-87 от 24.08.2022 г., от ЕТ „Атанасов – Атанас Атанасов“, представлявано от Атанас Панайотов Атанасов.

Решението да се разгласи с обявление съобразно чл.124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ отказът подлежи на оспорване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от деня на съобщаването му, съобразно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)