Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1213 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе; Протокол № 42/25.07.2019 г. на Комисията по общинска собственост и Заявление с вх. № ОИ-10-38/07.05.2019 г., Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.150.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 493 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“, с номер по предходен план: 1313, предмет на АЧОС № 9201/19.06.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 187, том 20, дело № 4206, вх. рег. № 8202/27.06.2019 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на 12196,00 лв. (дванадесет хиляди сто деветдесет и шест лева), без дължими данъци и такси;
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.150.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 493 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), пета категория при неполивни условия, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“, с номер по предходен план: 1313, предмет на АЧОС № 9201/19.06.2019 г., вписан в СВп-Русе под № 187, том 20, дело № 4206, вх. рег. № 8202/27.06.2019 г., с начална тръжна продажна цена 12196,00 лв. (дванадесет хиляди сто деветдесет и шест лева) без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)