Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1213

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1213
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 10, ал.4  и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП във връзка с чл.12 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета и кметовете на кметства,                             Общинският съвет реши:
       
1.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от  сграда  публична общинска собственост   за бюфет за ученическо хранене в ОУ “О. Паисий” – с адрес с. Тетово, ул. “ Ген. Столетов” .
2.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок от 5 /пет/ години на част от  сграда  публична общинска за фитнес зала  в ОУ  “В. Априлов”- с адрес гр. Русе, бул. “Липник” №78.
3.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок от 5 /пет/ години на част от  сграда  публична общинска за книжарница  в ОУ  “В. Априлов”- с адрес гр. Русе, бул. “Липник” №78.
4.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок от 5 /пет/ години на част от  сграда  публична общинска собственост/3 учебни стаи от четвърти етаж на корпус Д/ за частно училище   в ОУ  “Н. Обретенов”- с адрес гр. Русе, кв. “Чародейка”, ул.”Н. Табаков” №4.
5.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок от 5 /пет/ години на част от  сграда  публична общинска за бюфет за ученическо хранене в СОУ “Хр. Ботев”- с адрес гр. Русе, ул. “Александровска” №3.
6.Дава съгласието си за провеждане на конкурс за отдаване под     наем      за срок от 5 /пет/ години на част от  сграда  публична общинска за книжарница в СОУ “Хр. Ботев”- с адрес гр. Русе, ул. “Александровска” №3.
7.Възлага на Кмета на Община Русе да издаде заповед на лицата   спечелили  конкурса, цената и условията на плащането и  упълномощи   директорите на училища да сключат договори за     наем.