Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1213

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с чл. 17, ал. 5 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерството на транспорта, Общинският съвет реши:

І. Променя т.VІ на Решение № 918, прието с Протокол № 45 от 17.06.2010 г., както следва: „Определя цена на конкурсната документация – 60 лв. /без ДДС/”.
ІІ. Променя т.V: „Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:” на Решение № 918, прието с Протокол № 45 от 17.06.2010 г. в частта му: представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт – двама; общинска администрация – трима.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)