Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1214

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51, ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2011г. със сумата
14 556 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 05 Приходи от наеми на имущество + 700 лв.
ОУ „Отец Паисий” Русе
Други неданъчни приходи
§ 37 02 Внесен данък върху приходи…. – 21 лв.
ОУ „Отец Паисий” Русе
Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 15 235 лв.
Софийска филхармония
ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 14 556 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразовтелни училища
§ 10 15 Материали – 8 000 лв.
ОУ „Братя Миладинови” – 2 000 лв.
СОУ „Йордан Йовков” – 6 000 лв.
§ 10 30 Текущ ремонт – 14 321 лв.
ОУ „Отец Паисий” Русе + 679 лв.
ОУ „Васил Априлов” – 15 000 лв.
Всичко за дейност – 22 321 лв.

Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 ЦДГ
§ 10 30 Текущ ремонт + 63 000 лв.
ЦДГ „Незабравка” 10 000 лв.
ЦДГ „Пролет” 10 000 лв.
ЦДГ „Пинокио” 15 000 лв.
ЦДГ „Русалка” 12 000 лв.
ЦДГ „Чучулига” 8 000 лв.
ОДЗ „Синчец” Ср.кула 8 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 98 Други некласифицирани разходи – 15 235 лв.

Дофинансиране

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразовтелни училища
§ 10 30 Текущ ремонт + 40 000 лв.
МГ „Баба Тонка” 20 000 лв.
ОУ гр.Мартен 20 000 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
§ 10 30 Текущ ремонт – 103 000 лв.

Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет – 37 556 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразователни училища
§ 51 00 Основен ремонт
Обект: „Основен ремонт тоалетни ОУ „Васил Априлов” + 15 000 лв.
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект: „Лаптоп ОУ „Братя Миладинови” – 1 бр. + 1 000 лв.
Обект: „ Компютърна система ОУ „Братя Миладинови” – 1 бр. + 1 000 лв.
Обект: „Преносими компютри СОУ „Йордан Йовков” – 2 бр. + 3 000 лв.
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „Мултимедийни проектори СОУ „Йордан Йовков” – 2 бр. + 3 000 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 23 000 лв.

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. – 14 556 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)