Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1215 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, предл. първо във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и искания с вх. №УТ-17-43/17.08.2022 г. и №30-10767-4#1/06.12.2022 г. от „Нубиа“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява ПУП – изменение на план за улична регулация от О.Т. 8865 до О.Т. 7177 и изменение на план за регулация на УПИ I-за озеленяване, спорт и жил. строителство в кв. 640 по плана на гр. Русе както следва: изменя се плана за улична регулация на кв. 640 от О.Т. 8865 до О.Т. 7177 като се запазва профила на улицата и се измества по съществуващата улица с идентификатор 63427.6.269 и по източната граница на полски път с идентификатор 63427.20.33. Изменя се плана за регулация на УПИ I-за озеленяване, спорт и жил. строителство и се обособява нов УПИ I-за озеленяване, съгласно ОУПО, одобрен с Решение №304, прието с Протокол №14/19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе.

Обявление за решението да се изпрати за обнародване в „ Държавен вестник“ в 7-дневен срок от приемането му от Общински съвет – Русе.

Решението може да се обжалва в 14 – дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)