Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1215 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-04-3/21.06.2019 г. и извлечение от Протокол №42/25.07.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Общината, представляващ 1/6 ид.части от поземлен имот с идентификатор 72357.548.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Тетово, Община Русе, целият с площ от 2 235 кв.м., находящ се в землището на село Тетово, местност „Дюз орман“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, трета категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9183/27.05.2019 г., вписан под №19, том 17, н.д. 5368, двр 6514, вх.рег. №6664 от 29.05.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 2 460,00 лв.

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Георги Димитров Георгиев, чрез изкупуване частта на Община Русе, представляваща 1/6 ид.части от поземлен имот с идентификатор 72357.548.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Тетово, Община Русе, целият с площ от 2 235 кв.м., находящ се в землището на село Тетово, местност „Дюз орман“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, трета категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №9183/27.05.2019 г., вписан под №19, том 17, н.д. 5368, двр 6514, вх.рег. №6664 от 29.05.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Георги Димитров Георгиев срещу заплащане на цена в размер 2 460,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Георги Димитров Георгиев.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)