Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1215

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1215
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и 3 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

        1. Обявява имот за публична собственост, находящ се на територията на Община Русе, ползващ се като административни помещения от отделите „Култура” и „Образование и наука” при Община Русе и представляващ: 266/750 ид. части от УПИ VІ-6, кв. 105 (част от Поземлен имот № 716, кв. 72 по действащ план), находящ се по ул. „Александровска” № 33, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда със застроена площ 232 м2, откъм ул.”Цариброд” № 3 в гр. Русе, вписва го в списъка за имоти публична общинска собственост и следва за него бъде съставен акт за публична общинска собственост.