Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1216 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-04-4/21.06.2019 г. и извлечение от Протокол №42/25.07.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Общината, представляващ 1 000/2 318 ид.части от правото на собственост спрямо поземлен имот №802.1028 в кв. 95, целият с площ от 2 318 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, ул. „Струма“ №3, предмет на АЧОС №9277/18.07.2019 г., вписан под №161, том 23, н.д. 4807, ДВР 9121, вх.рег. №9335 от 19.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 4 940,00 лв.

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Ленка Алекова Александрова, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 1000/2318 ид.части от правото на собственост спрямо поземлен имот №802.1028 в кв. 95, целият с площ от 2 318 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес село Тетово, ЕКАТТЕ 72357, ул. „Струма“ №3, предмет на АЧОС №9277/18.07.2019 г., вписан под №161, том 23, н.д. 4807, ДВР 9121, вх.рег. №9335 от 19.07.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Ленка Алекова Александрова срещу заплащане на цена в размер 4 940,00 лв., без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Ленка Алекова Александрова.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)