Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1216

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се отпусне левовата равностойност на 25% от исканата сума за престой и транспортни разходи в размер на 250 € на ученик:
1. Дона-Мария Радославова Иванова;
2. Пресиана Ивайлова Маринова;
3. Радослав Александров Димитров;
4. Станимир Атанасов Халаджов.
ІІ. Левовата равностойност на 1000 € към датата на получаване на средствата да се изплати от планираните средства за подпомагане на деца с изявени дарби за 2011 год. от бюджета на Община Русе, функция „Образование”, дейност 322 – общообразователни училища.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)