Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1218 Прието с Протокол № 43/13.11.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и т. 3 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

Упълномощава представителя на Община Русе в Общото събрание на „Българска стокова борса“ АД засл. проф. Васил Пенчев да гласува „ЗА“ по всички точки от дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.12.2014 година, от 11.00 часа, в седалището на дружеството /град София, ул. „Джеймс Баучер“ № 81/, а при липса на кворум – на 05.01.2015 г, от 14 часа, на същото място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)