Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1218 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 305, ал.1 от Закона за училищното и предучилищно образование, Общинският съвет реши:
Дава съгласие и при спазване на чл.39, ал.3 и чл.134, ал.9 от Закона за устройство на територията, след съгласие на Министъра на образованието и науката, за промяна предназначението на имот – частна общинска собственост, обект на АЧОС № 6863/14.01.2013 г., представляващ ПИ 63427.10.372, за който е отреден УПИ III-372 – за образование от кв.147, заедно с изградените в същия сгради с идентификатори 63427.10.372.1, 63427.10.372.2, 63427.10.372.3, 63427.10.372.4, 63427.10.372.5, представляващи бивше ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, кв. Средна кула по ул. „Димитър Талев“ № 2 от имот с начин на трайно ползване: за обект, комплекс за образование в имот с начин на трайно ползване: за социални нужди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)