Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1218 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС,  чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №40/14.05.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на чакалня към съществуващ фризьорски салон, с размери 3,00/3,20 м и височина до 3,40 м, със застроена площ от 9,60 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2403.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес  бул. „България“ №118, гр. Русе, върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2403 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с прогнозен приход от учредяване на правото на пристрояване в размер на 1 996,20 лв. 

2. Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на чакалня към съществуващ фризьорски салон с размери 3,00/3,20 м и височина до 3,40 м, със застроена площ от 9,60 кв.м. към сграда с идентификатор 63427.4.2403.6 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес  бул. „България“ №118, гр. Русе върху имот-частна общинска собственост с идентификатор 63427.4.2403 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе,  в полза на Стефан Цветомиров Цанев, съобразно предвижданията на одобрен от Главния архитект на Община Русе на 12.07.2019 г. проект, срещу заплащане на цена в размер на 1 996,20 лв., без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)