Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1218

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал.1, т.1, ал. 2, ал.3, т.1 от ППЗСП, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе и План за действие към стратегията за 2011 г., Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие, считано от 01.07.2011 г., Община Русе да промени вида на социалната услуга „Център за временно настаняване” в:
– „Център за настаняване от семеен тип” за хора с увреждания с висока степен на зависимост от грижи с капацитет 15 места, считано от 01.07.2011 г.;
– „Дневен център за възрастни с психични разстройства” с висока степен на зависимост от грижи с капацитет 20 места, считано от 01.01.2012 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да промени вида на услугата според описаното в т. 1 на настоящото решение.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София, за промяна вида на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)