Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1219 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС,  и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-30/27.03.2019 г. и извлечение от протокол №42/25.07.2019 г. на КОС, Общинският съвет реши:

  1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №9203/24.06.2019 г., находящ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2″, представляващ имот №503.2110, с площ 479 кв.м., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 28 644,00 лева.
  2. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.2110, с площ 479 кв.м. с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС№9203/24.06.2019 г., вписан под №185, том 20, н.д. 4204, дв.вх. 8009, вх. №8209 от 27.06.2019 г. по описа на Службата по вписвания – гр. Русе, при начална тръжна цена 28 644,00 лв. /двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/, без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)