Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1219

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на ПАТРИСИЯ СТЕФАНОВА ПЕТРОВА, ЕГН – 1043215298.
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)