Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 122 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 122
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20, ал.1 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Отменя Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ), приет с Решение № 64, по Протокол № 6/13.02.2008 г. на ОбС-Русе, изменен с Решение № 264, по Протокол №16/17.07.2008 г. на ОбС-Русе.
2. Приема нов Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция. /Приложение №1/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)