Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 122 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 1/14.12.2015 г. на КОбС и искане от Божана Лазарова Декова, Общинският съвет реши:
Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, представляваща застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2372, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №22, с площ 321 кв. м, а съгласно действащ регулационен план УПИ XX-956, кв.616, жилищен квартал „Дружба 2“, предмет на АЧОС №7590/14.10.2015 г., вписан под №124, том 37, ДВР 14124, н.д. 7450, вх. №14366 от 28.10.2015 г. на СВп. на Божана Лазарова Декова от град Русе, ул. „Екатерина Каравелова“ №22, на цена в размер на 18 600,00 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева, без включени ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)