Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 122

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 122
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и решение № 12/15.0212008 г. на Общински съвет – Русе,  Общинският съвет реши:
            1. Приема отчета на временната комисия сформирана по повод кризисната обстановка и обявеното бедствено положение на територията на община Русе в периода 03.01-08.01.2008г. с направените констации, изводи и препоръки.           
           2. Задължава кмета на Община Русе:
            2.1. Да сформира работна група от експерти и специалисти от общинската администрация със задача :
                       2.1.1 В срок до 20.03.2008 г. да изготви временен оперативен план/програма/ за снегопочистване и пътно поддържане на Община Русе до края на зимния сезон 2007-2008г.
                       2.1.2. В срок до 01.07. работната група да изготви Оперативен план/програма/ за снегопочистване и зимно поддържане на Общинската пътна мрежа за сезон 2008-2009г.,  който да бъде представен за одобрение от ОбС.
             3. В съответствие с изискванията на чл.65, ал.1, т.2 от ЗЗБ Кметът на община Русе незабавно да организира изготвянето на Общинския план за защита при бедствия и в срок до 01.04 го внесе за одобрение от ОбС.
             4. Кметът на общината и общинската администрация  да предприемат мерки и да задължат изпълнителите по договори за снегопочистване и зимно подържане да осигурят необходимата техника, съгласно изискванията на оперативния план програма за снегопочистване. Да се изиска осигуряване на собствена техника за снегопочистване на второстепенни улици, автобусни спирки и тротоари.
             5. Да се подобри системата за контрол и отчитане работата на снегопочистващите и пътноподдържащи фирми на базата на иновации и съвременни технологии.
             6. Да се подобри координацията и взаимодействието по въпросите на снегопочистването и зимното поддържане в общината с областната администрация, териториалните органи на МДПБА, ведомствата и организациите имащи отношение към проблема.
              7. До 1.10. октомври 2008 г. кметът да внесе писмено информация  и да информира Общинския съвет за готовността на Община Русе за осигуряване на нормални условия на живот и работа през зимен сезон 2008-2009г.
    8. Кметът на Община Русе и общинска администрация да намери форма и начин за по-активно включване на гражданите от общината в снегопочистването.