Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1220 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 146, ал. 3 и чл. 221, т. 6 от Търговския закон, и чл. 26 от Закона за публичните предприятия, Общинският съвет реши:

1. Задължава управителите на общинските публични предприятия: „Общински пазари” ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, и изпълнителния директор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, които подлежат на независим финансов одит, да проведат процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.

2. Процедурата за избор да се извърши чрез събиране на най-малко три оферти с покана, публикувана на интернет страницата на всяко общинско публично предприятие.

3. Определя критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена“.

4. Изисквания към кандидатите:

4.1. Да са регистрирани одитори или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит;

4.2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години.

Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т. 4.1. и 4.2. за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

5. След провеждането на процедурата, управителните органи да предоставят на Кмета на Община Русе протокол от проведената процедура и предложение за регистриран одитор на съответното предприятие.

Възлага на кмета на Община Русе да внесе предложение до Общински съвет – Русе за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети на общинските публични предприятия, които подлежат на задължителен независим финансов одит за финансовата 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)