Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1220 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС; и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 ОбС-Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комунални дейности“ при Община Русе част от сграда с идентификатор 63427.8.1152.8 със застроена площ 300 кв.м., цялата от 316 кв.м. и част от сграда с идентификатор 63427.8.1152.9 със застроена площ 310 кв.м., цялата от 360 кв.м., изградени върху ПИ с идентификатор 63427.8.1152 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ се в гр. Русе, ул. „Потсдам“ № 1, предмет на АЧОС № 7438/12.05.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)