Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1221 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, Общинският съвет реши:

1. Съгласува промяна на Стратегически план 2014г. – 2016г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“, приет с Решение №810/12.12.2013г., като в Раздел VI. Одитна стратегия се добавя следния текст:
т. 6.5 Официални и неофициални одитни ангажименти за консултиране
Всеки един от официалните одитни ангажименти за консултиране ще бъде разглеждан индивидуално. В случай, че ОАК са известни преди изготвянето на годишния план, ще бъдат заложени в него. При условие, че необходимостта от изпълнението на такива ангажименти възникне през годината, годишният план ще бъде актуализиран на база оценка на риска.
При годишното планиране ще се залагат одитни дни за изпълнение на неофициални ангажименти за консултиране.
2. Съгласува Актуализирана оценка на риска към Стратегически план за периода 2014-2016г.
3. Съгласува Годишен план за 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)