Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1221 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 от ЗОС  и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя безвъзмездно за управление част от двуетажна масивна сграда със сутерен, с предназначение-сграда за образование, а именно: целия първи етаж и сутерен, всеки със застроена площ 596 кв.м., построена в УПИ І-за училище в кв. 36 по плана на с. Басарбово, Община Русе, намиращ се в с. Басарбово, Община Русе, на ъгъла на ул. „Църковна независимост“ и ул. „Дрян“, предмет на АЧОС № 5813/27.04.2009 г., на Драматичен театър „Сава Огнянов”, с БУЛСТАТ 000522703, за срок от 5 /пет/ години, при спазване на чл. 305, ал. 1 от ЗПУО.

Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)