Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1221

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1221
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

    На основание чл.21 ал.1 т.8 ЗМСМА и чл.53 т.1 и чл.54 от Закона за общинска собственост,  Общинският съвет  реши:

Създава Общинско предприятие „Доходно здание” считано от 01.04.2007 г. с предмет на дейност: „Управление и поддържане на общинска сграда „Доходно здание”, отдаване помещения и съоръжения под наем или предоставянето им за театрални представления, концерти, спектакли, ревюта, изложби и други културни и развлекателни мероприятия.”
Предоставя на ОП „Доходно здание” за управление дълготрайни активи на стойност 13 174 615 лв. /Приложение 1/.
Утвърждава структура на ОП „Доходно здание” с обща численост на персонала 11 бройки. /Приложение 2/.
Приема Правилник за организация и управление на ОП „Доходно здание” /Приложение 3/. Утвърдената структура и описа на предоставеното имущество са неразделна част от Правилника, съгласно чл.54 ал.2 от ЗОС.
Утвърждава План-сметка за приходите и разходите за 2007 г./Приложение 4/.
Предоставянето на помещения и съоръжения за ползване от Драматичен театър „Сава Огнянов” се осъществява без заплащане на наем по реда, определен в Правилника за дейността на ОП”Доходно здание”.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                /Искрен Веселинов/

Приложение №1

С П И С Ъ К
на имущество, общинска собственост, предоставено
 за управление на ОП „Доходно здание”

1.Корпуси “А”, “Б”, “В”, “Г”, “Д” и “З” на сграда “Доходно здание”  – пл. „Свобода” № 4.

Балансова стойност към 31.10.2006 г. – 13 174 615 лв.

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                /Искрен Веселинов/

Приложение №2

С Т Р У К Т Р А
на ОП „Доходно здание”

Директор                                 – 1
Гл. специалист – поддръжка сграден фонд        – 1
Гл. специалист – програмен организатор            – 1
Счетоводител                            – 1
Касиер                                 – 1
Хигиенисти                             – 3
Енергетик – механик                        – 1
Сценични работници                        – 2

         Обща численост: 11 бр.

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                /Искрен Веселинов/

                                        Приложение 3

П Р А В И Л Н И К
за дейността на   общинско предприятие „ДОХОДНО ЗДАНИЕ”

    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.    /1/ С този Правилник се уреждат дейността и  управлението на  Общинското предприятие „Доходно здание” Русе в съответствие с изискванията на  Закона за общинската собственост и  Наредба № 1 на Общински съвет- Русе.
    /2/ Общинското предприятие „Доходно здание”, по смисъла на ЗОС и този Правилник, е специализирано звено на Общината  за управление на материалната база, предоставена му с решение на Общинския съвет, съгласно Приложение  №2.
    Чл.2.    /1/ Общинското предприятие  се създава, преобразува и закрива с решение на  ОС – Русе.                                             /2/ Общинското предприятие  не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на  Общината и в рамките на  предоставените му правомощия.

     ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

    Чл.3. Предметът на дейност на  Общинско предприятие „Доходно здание” е:
    „Управление и поддържане на общинска сграда „Доходно здание”, отдаване помещения и съоръжения под наем или предоставянето им за театрални представления, концерти, спектакли, ревюта, изложби и други културни и развлекателни мероприятия.”
    Чл.4. Общинското предприятие може да разширява своята дейност само с решение на Общинския съвет – Русе.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5. Организационно-управленската структура и численият състав на предприятието са съгласно Приложение №3, което е неотменима част от  настоящия Правилник и се утвърждава от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от Кмета на Общината.
    Чл.6. Общинското  предприятие се  ръководи  и представлява от директор.     
Чл.7. Кметът на Общината назначава директора на Общинското предприятие и сключва с него договор,  съгласно Кодекса на труда, по ред, определен от Общинския съвет.
    Чл.8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието, съгласно утвърдения предмет на дейност и действащото законодателство.
    Чл.9. Директорът  назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието и урежда трудовите отношения с тях , съгласно Кодекса на труда.
    Чл.10. Отношенията между Община Русе, ДТ”Сава Огнянов” и другите русенски културни институти относно ползването на комплекса се уреждат чрез споразумения между директорите им и Кмета на общината.
Чл.11. Годишният график за ползването на комплекса за представления, репетиции и други мероприятия се договоря в края на всеки предходен творчески сезон, а месечният – до 15 число на предходния месец, от Консултативен съвет.В него влизат по право заместник – кметът „Хуманитарни дейности”, директорът на ДТ”Сава Огнянов” и директорът на ОП”Доходно здание”. Решенията се вземат единодушно.

    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

    Чл.12. При осъществяване на дейността на Общинското предприятие директорът:
        1. Управлява предоставеното общинско имущество с грижата на добър стопанин;
        2. Осигурява поддръжка и ремонт на материалната база, предоставена за управление;
        3. Прави предложения пред Кмета на общината за сключване на  договори  за отдаване под наем на свободната материална база;
        4. Сключва граждански договори за дейности по поддръжка на предоставеното имущество;
        5. Изготвя Правилник за вътрешния ред и вътрешната организация на работната заплата и го представя на Кмета на  Общината за утвърждаване;
        6. Организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието  и го представлява пред контролните органи.
    Чл.13. При осъществяване предмета на дейност, директорът съгласува действията си с Кмета или съответния ресорен заместник кмет.

    ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

    Чл.14. (1) Общинското предприятие е финансово подчинено на  Общината. Приходите от дейността  му постъпват по сметка и се внасят  в приход на общинския бюджет.
(2) Заплащането по чл.12, т.3 се извършва  в съответствие  с утвърдените базисни цени в  Наредба № 2 на Общинския съвет – Русе. Приходите  от тези мероприятия постъпват по сметка на Общинското предприятие „Доходно здание”.
Чл.15. Общинският съвет ежегодно утвърждава бюджет на Общинското предприятие.
Чл.16. ОП ” Доходно здание”- Русе е бюджетно звено – второстепенен разпоредител с бюджетните средства на Общината и има  самостоятелна бюджетна сметка.
    Чл.17. Периодичният  контрол  по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от Дирекция „Финансово-стопански дейности”.
    Чл.18. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП ” Доходно здание” се осъществява от Кмета на Общината или определен от него заместник кмет.
Чл.19. ОП „Доходно здание”  води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията  на  Закона за счетоводството. За  изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети и оборотни ведомости, които се представят на главния счетоводител на  Община  Русе.
    Чл.20. Директорът и главният счетоводител носят солидарна отговорност за допуснати  нарушения на действащите нормативни актове.

    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    Чл.21. Настоящият Правилник  се приема на основание чл.52 и чл.54  от  Закона за общинската собственост.
    Чл.22. Правилникът влиза в сила от момента на приемането му от Общински съвет – Русе.
Настоящият Правилник е приет с Решение № 1221, протокол № 57/02.03.2007 г. на Общински съвет – Русе.

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                /Искрен Веселинов/