Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1221

Прието с Протокол № 59/19.05.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, както и изискванията за кандидатстване и реализация на ОПРР, Общинският съвет реши:

Допълва Решение № 1067, прието с Протокол № 53 от 16.12.2010 г., като в него се създава нова точка 2, със следния текст:
2. Дeкларира, че новосъздадената социална услуга, с финансиране от държавния бюджет като делегирана общинска дейност, няма да бъде закрита за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)