Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1222 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл. 5, ал. 5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общинският съвет реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 12.12.2014 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-н Димитър Наков – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено в горепосочените време и място.
II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 12.12.2014 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, както следва:
1. Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе до края на 2014 г.,
2. Обсъждане и приемане на проект на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за 2015 г.,
3. Разни.
III. При настъпване на промени, в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 12.12.2014 г. от 11:00 часа в Зала № 1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)