Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1222 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §5, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за концесиите, във връзка с чл. 146, ал. 2, предл. второ и чл. 148 от ЗК, чл. 26, ал. 3, т. 1 от Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1 и мотивирано предложение с вх.№30-5583-1/19.01.2023 г., Общинският съвет реши:

  1. Приема предложение, отправено от концесионера „Табак Трафик“ ЕАД, ЕИК 175239360 и дава съгласие за прекратяване по взаимно съгласие на Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1, след сключване на споразумение, считано от 01.03.2023 г.
  2. Последиците от прекратяването на концесионния договор се уреждат по реда на Раздел VI, Глава девета на Закона за концесиите, обн., ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г. (отм., ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.), във връзка с §5, ал. 3 от ПЗР на ЗК и уговореното в Договора.
  3. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе, разположени в Зона 1 и да извърши всички последващи действия по изпълнение на решението и прекратяване на концесията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)