Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1222 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1,                  т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4, ал. 2, чл. 3 и чл. 5от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

   Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти, както следва:

  1. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на вестници, списания, пакетирани стоки и бърза закуска, с площ от 15,00 кв. м, в гр. Русе, бул. „Липник“, до магазин „Практикер“, т. 4469 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 97,00 лв. (Деветдесет и седем лева) без включен ДДС.

              2. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност, с площ от 7,75 кв. м, в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, кв. 593, ул. „Даме Груев”, пред бл. №10, т.5006 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 49,00 лв. (Четиридесет и девет лева) без включен ДДС.

              3. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на алкохолни, безалкохолни напитки, сандвичи и пакетирани стоки, с площ от 13,75 кв. м, в гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“, зад спирка СБА, т. 254 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 64,00 лв. (Шестдесет и четири лева) без включен ДДС.

              4. Част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион за заведение за бързо хранене, с площ 28,80 кв. м, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“, пред бл. №6, т. 100 от Общата схема за поставяне на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 лв. (Деветдесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)