Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1223 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общинският съвет реши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Проект Русе“ АД Бедрос Пехливанян, Юлиян Гарелов, Мирослав Манолов, Борислав Българинов, Александър Неделчев, Айдоан Джелил да гласуват „ЗА“ по точка 1 от дневния ред на Общото събрание акционерите на дружеството, което ще се проведе в град Русе, бул. „Липник” №3 на 15.12.2014 г. от 11 часа, а при липса на кворум – на 08.01.2015 г. в същия час и място.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)