Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1223 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет Русе реши:

1. Приема Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културатa, както следва:

§ 1. В чл. 5, т. 5 текстът „закупуване на оборудване“ се заличава.

§ 2. Текстът на чл. 9, ал.1, т.1 се изменя така: „Конкурсът се обявява в началото на годината – до края на месец февруари със заповед на кмета на община Русе. В случай, че бюджетът на общината не е приет при обявяването на конкурса, комисията класира проектите до достигане на стойността на утвърдените средства по Програма „Култура“ за предходната година“.

§ 3. В чл. 11, т. 2 числото „4000“ се заменя с „5000“.

§ 4. В чл.12, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Числото „30“ се заменя с „20“.

2. Допълва се ново изречение със следния текст: „За творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ с бюджет до 2 000 лв. не се изисква собствен принос“.

§ 5. В чл.20, ал.5, т.2 числото „30“ се заменя с „50“.

§ 6. В чл. 33, ал.1 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 7. В чл. 34, след думата „администрация се поставя запетая и се допълва текстът „в това число един счетоводител“ .

§ 8. В чл.38, ал.2, т.7 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 9. В чл.40, ал.2, т.6 числото „10“ се заменя с „1“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)