Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1223 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, т. 17 и т. 18, чл. 2,             ал. 5, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

 

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 46,75 кв. м и склад към него с площ 15,00 кв.м, разположени в сутерена на Корпус „Б“ на монолитна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.499.1, със застроена площ на цялата сграда – 2 133,00 кв.м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №78, предмет на АПОС №7063/ 25.09.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 170,00 лв. (Сто и седемдесет лева) без включен ДДС.
  2. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като зала за народни танци, на помещение с площ от 120,00 кв. м, разположено в сутерена на масивна двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.4221.7, със застроена площ на цялата сграда – 1 727,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, описана в АПОС №8711 от 17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 130,00 лв. (Сто и тридесет лева) без включен ДДС.
  3. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ателие на художник, на помещение с площ от 33,00 кв. м, разположено на втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.2.4221.8, със застроена площ на цялата   сграда – 532,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, описана в АПОС №8711/ 17.10.2018 г., предоставена за управление на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 37,00 лв. (Тридесет и седем лева) без включен ДДС.
  4. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, като ученически бюфет, на помещение, с площ от 20,35 кв. м, разположено в сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.9.405.1, със застроена площ на цялата сграда – 441,00 кв.м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ №33, предмет на АПОС №6443/ 30.03.2011 г., предоставена за управление на ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 34,00 лв. (Тридесет и четири лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)