Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1223

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1223
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, общинският съвет реши:  
 
1. Прекратява правомощията по чл. 124, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 150 и чл. 133 от Закона за устройство на територията, делегирани на главния архитект на Община Русе с Решение № 495 на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 26/25.02.2005 г.
2. Дава съгласие Кметът на Община Русе да предостави на Зам.кмета по устройство на територията функциите си по:
– чл. 124, ал. 3 от ЗУТ за издаване на разрешение за изработването на подробни устройствени планове за част от населеното място или селищно образувание в обхват до три квартала включително, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания;
– чл. 135, ал. 3 от ЗУТ за допускане с мотивирано предписание изработването на проекти за изменение на устройствени планове, въз основа на становище на главния архитект относно законосъобразността на искането на заинтересованите лица;
– чл. 150 от ЗУТ за допускане с мотивирано разрешение изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
– чл. 133, ал. 1 от ЗУТ за разрешаване  изработването на план – извадка;
           – чл 133, ал. 8 от ЗУТ за издаване на заповед  за допускане изработване на проект за нов подробен устройствен план /ПУП/ или на проект на изменение на ПУП.