Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1224 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание, чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 във връзка с  чл.49 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за Общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл.2, ал. 1, т.1, т.14, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

 

I.Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на части от имоти – ПОС, както следва:

  1. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.754.1.1, площ 55.00 кв.м, с предназначение за търговска дейност, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.754.1, административен адрес гр.Русе, ж.к. Родина, ул. Околчица №6, спортен комплекс Дунав, описан в АПОС №6711/22.06.2012 г., като магазин за промишлени стоки с начална наемна цена 220.00 лв. без ДДС.
  2. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.754.1.2, площ 27.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.754.1, административен адрес гр.Русе, ж.к. Родина, ул. Околчица №6, спортен комплекс Дунав, описан в АОС №6711/22.06.2012г. като административно помещение с начална наемна цена 90.00 лв. без ДДС,
  3. Самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.754.1.1 и площ 15.00 кв.м. с предназначение за търговска дейност, разположен в сграда с идентификатор 63427.7.754.1, административен адрес гр.Русе, ж.к. Родина, ул. Околчица №6, спортен комплекс Дунав, описан в АОС №6711/22.06.2012г. като административно помещение с начална наемна цена 55.00 лв. без ДДС,

Настоящото предложение подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Русе, чрез Общински съвет – Русе по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)