Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1225 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 1; чл. 137, ал. 1, т. 9; чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 10, ал. 1, т. 12 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Удължава срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД в ликвидация до 31.03.2015 г.
2.Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 186 000 (сто осемдесет и шест хиляди) лева за окончателна ликвидация на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД в ликвидация, за срок до приключване процеса на ликвидация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)