Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1225 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Обединено счетоводство „Социални дейности“ при Община Русе, за извършване на социална услуга „Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск“, втори етаж от сграда с идентификатор 63427.8.693.3 по КККР на гр. Русе, със застроена площ от 717 кв.м., брой етажи: 2, с предназначение: Друг вид обществена сграда, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. „Тракия“, ул. „Тракия“ №25, описана в АЧОС №6729/26.07.2012 г.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)