Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1225

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1225
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

На основание чл.21, ал1, т.7 от ЗМСМА  и във връзка с чл.8 ал.6 от ЗМДТ и чл.6. от Закона за народната просвета, Общинският съвет реши:

І. Приема следното допълнение в Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
1. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от Община Русе на физически и юридически лица” в чл.59, ал.1, т.66 се променя: „За почасово ползване на помещения в учебни заведения и обслужващи звена от деца и ученици се заплащат цени за право на ползване като процент от МРЗ.”
2. Чл.59, ал.1 т.66.4 се променя така: „Когато помещенията в училищата се ползват от външни лица и групи, определените цени по т.1, 2 и 3 се увеличават три пъти.”