Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1226 Прието с Протокол № 44/11.12.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за предоставяне на 220 (двеста и двадесет) хил.лева под формата на капиталов трансфер на общинските търговски дружества – лечебни заведения, както следва:
1.1.„Диагностично-консултативен център – 1 – Русе” ЕООД – 50 хил.лева за закупуване на стационарен ехограф с приложение за обща образна диагностика, коремни органи, урология, гърди, АГ, 3-4D образ за АГ – 1 бр.;
1.2.„Медицински център 1 – Русе” ЕООД – 20 хил.лева за закупуване на портативен ехограф – 1 бр., дерматоскоп и дюаров съд – 1 бр. и фетален монитор за АГ – 1 бр.;
1.3.„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични
заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД – 50 хил.лева за закупуване на спирометър – 1 бр. и скопично-рентгенов апарат – 1 бр.;
1.4.„Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД – 100 хил.лева за закупуване на апаратура за оборудване на операционната и ремонт на операционния блок за привеждане в съответствие с медицинските стандарти.
2.Определя срок за закупуване на медицинската апаратура, представяне на отчетно-разходните документи и възстановяване на неизползваните целеви средства в Община Русе – 31.10.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)