Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1226 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-12/18.01.2023 г. и извлечение от Протокол №35/20.01.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.15.649, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо имота от 02.03.2012 г., с площ от 1 160 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), шеста категория при неполивни условия, находящ се в гр. Русе, местност „Христо Македонски“, предмет на АЧОС №6612/10.01.2012 г., вписан под №59, том 3, ДВР 897, Н.Д. 458, вх.рег. №928 от 30.01.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 18 872,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.15.649, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение, засягащо имота от 02.03.2012 г., с площ от 1 160 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), шеста категория при неполивни условия, находящ се в гр. Русе, местност „Христо Македонски“, предмет на АЧОС №6612/10.01.2012 г., вписан под №59, том 3, ДВР 897, Н.Д. 458, вх.рег. №928 от 30.01.2012 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 18 872,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)