Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1226 Прието с Протокол № 49/19.09.2019 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за Закона за публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.37, ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинският съвет реши:

 

 1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2018 г., съгласно Приложение № 1, както следва:
  • 1. По прихода:                         131 043 791 лв.
  • 2. По разхода: 108 353 796 лв.

1.3. Преходен остатък, в размер на      22 689 995 лв.

 1. Приема отчета на натуралните показатели на Община Русе за 2018 г. Приложение № 1а.
 2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета, на средствата от Европейския съюз и на чуждите средства Приложение № 1б
 3. Приема отчета на инвестиционната програма в едно със средствата от ЕС за 2018 г.

Приложение №  2.

 1. Приема отчета за капиталовите разходи по бюджета за 2018 г. Приложение № 2а.
 2. Приема отчета за изпълнение на средствата от ЕС за 2018 г., в т.ч.:

– Отчет на средствата от ЕС, предоставени по ОП – код 98 (KSF)                         Приложение №  3.

– Отчет на средствата от РА, фонд „Земеделие“ – код 42 (RA)                 Приложение №  4.

– Отчет на другите европейски средства – код 96 (DES)                            Приложение №  5.

– Отчет на средствата по др. международни програми – код 97 (DMP)    Приложение №  6.

 1. Приема отчета на чуждите средства код 33 за 2018 г. Приложение № 7.
 2. Приема отчета на план-сметките на общинските предприятия за 2018 г.Приложение № 8.
 3. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. Приложение № 9.
 4. Приема отчета на план-сметката на дейност „Чистота“ за 2018 г. Приложение № 10.
 5. Одитен доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община Русе за 2018 г.                                                                                                 Приложение № 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              (чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)