Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1226

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1226
Прието с Протокол №   57/02.03.2007 г.

    На  основание чл.21  ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗОС и във връзка с ПМС № 254 от 15.09.2006 г. , Общинският съвет реши:

І. Изменя Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на кмета на общината,  както следва:

    1. В чл.16 ал. 5 в края на изречението се добавя  текста “, освен когато подпомагат дейността на партията и се запазва основното им предназначение.”
В чл.19 ал.3 вместо текста “пред окръжния съд по реда на ЗАП” да се чете “пред съответния съд по реда на АПК”
Изречение второ се заличава.
3. В чл.28  ал.7 и ал.8   се заличават.
4. В чл. 31 ал.1 вместо “по реда на гл.V” да се чете “по реда на гл.ІV”.
Създава се ал.2 в чл. 32 със следния текст: “ал.2. Лицата, придобили право на строеж върху  земя – частна общинска собственост до 13 юли 1991 г. и с действаща дворищна регулация, или техните наследници както и роднините им по права линия, на които е прехвърлено правото на строеж,  могат да придобият право на собственост върху земята по цени, определени  в ППЗДС.”
Създава се ал.3 в чл.32 със следния текст: “ал.3. Лицата, придобили идеална част от право на строеж върху общинска земя заедно с правото на собственост върху обект в етажна собственост до 13 юли  1991 г., или техните наследници както и роднините им по права линия, на които е прехвърлено правото на строеж,  могат да придобият  правото на собственост върху земята, върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж, по цени определени в ППЗДС.”
Създава се ал.4 в чл.32 със следния текст: “ал.4. Правата по ал.3 имат и  гражданите, придобили право на строеж върху идеална част от дворищнорегулационен парцел  до 13 юли 1991 г. за построяване на обект в етажна собственост, или техните наследници както и роднините им по права линия, на които е прехвърлено правото на строеж, като могат да придобият правото на собственост върху идеална част от парцела, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж.”
Създава се ал.5 в чл. 32 със следния текст: “ ал.5. Към молбата до кмета на общината заитересованите лица прилагат:
документ за собственост на сградата или удостоверение от общинската администрация, че сградата е завършена в груб вид ;
удостоверение за наследници, ако е необходимо;
договор за  учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;
скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии;
удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;”
9. Създава се ал.6 в чл.32 със следния текст: “ал.6. Въз основа на представените документи кмета на общината издава заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания.”
    10. Създава се ал.7 в чл.32 със следния текст: “ал.7. В едномесечен срок от връчването на заповедта  лицето, заплаща дължимите суми. След представяне на документи за извършени плащания се подписва договор за продажба на земята.”
    11. Досегашните ал. ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на чл.32 се отменят.
    12. Създава се нов чл.32а със следния текст: “ чл.32а.  Когато не са изпълнени всички условия  на чл.32, заитересованите лица, притежаващи право на собственост  върху законно изградена сграда, изградена върху земя – частна общинска собственост, могат да придобият  право на собственост върху земята въз основа на заповед на кмета на общината по пазарни цени, определени от независим оценител.”
    13. В чл.39 ал.1 текста “повече от половината “ се заменя с текста “две трети”.
    14. В ал.3 на чл.43  вместо “чл.38” да се чете “чл.39”
    15. В чл.48 ал.1 последното изречение се заличава.
    16. В чл.51 ал.4 т.6 текста “ в размер до 10 % от обявената цена” се заличава.
    17. В чл.53 ал.2 текста “15 минути след началния час” се заличава.
    18. В чл.56 ал.1 придобива следната редакция: “ При провеждането на конкурс или търг с тайно наддаване, представянето на пликовете с предложенията се прави в срока и при условията посочените в заповедта за откриване на процедурата.”
    19.  В чл.62 ал.3 текста “тридневен срок “ се заменя със  “седемдневен срок”.
    20.   В чл.62 ал.4  и чл.63 ал.1  вместо “ЗАП” да се чете “АПК”.
    21.  В    чл.63 ал.1 изр.2 и в чл.63 ал.2 вместо “едномесечен” да се чете “двумесечен”.