Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1227 Прието с Протокол № 45/16.02.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №33/12.12.2022 г. на КОС, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане гаражи с №1 и №2 поотделно върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.7.190, с площ от 7 152 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За автогараж, а по действащия регулационен план, представляващ УПИ II – за гаражи, кв. 6515, по плана на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Здравец“, ул. „Юндола“, съобразно скица-предложение за виза за проектиране на два броя гаражи, издадена на 18.08.2022 г. от Главния архитект на Община Русе, както следва:

– гараж №1 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 2 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

– гараж №2 с размери 3,00/6,00 м. и застроена площ 18,00 кв.м., при начална тръжна цена 2 000,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга;

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)